Obwieszczenie Konsula RP w Oslo

Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z obieszczeniem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Referendum Ogólnokrajowe, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) oraz z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającym postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 1134), odbędzie się w niedzielę 6 września 2015 r. w godz. 600 – 2200.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. nr 57, poz. 507, z późn. zm.) Konsul RP w Oslo informuje, że rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1145) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo utworzono cztery obwody głosowania obejmujące swym zasięgiem całe terytorium Królestwa Norwegii:

1. Obwód głosowania nr 102, Oslo, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo
Obwodowa komisja wyborcza nr 102 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

2. Obwód głosowania nr 103, Bergen, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen
Obwodowa komisja wyborcza nr 103 będzie właściwa do głosowania osobistego.
OKW nr 103 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

3. Obwód głosowania nr 104, Stavanger, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stavanger, Sunde/Kvernevik bydelhus, Mjughøyden 11, 4048 Hafrsfjord
Obwodowa komisja wyborcza nr 104 będzie właściwa do głosowania osobistego.
OKW nr 104 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

4. Obwód głosowania nr 105, Trondheim, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim
Obwodowa komisja wyborcza nr 105 będzie właściwa do głosowania osobistego.
Oslo, 14 sierpnia 2015 r.

Sławomir Kowalski
I radca/Konsul RP w Oslo
Podstawowe informacje nt. udziału w referendum ogólnokrajowym
w obwodach głosowania utworzonych w okręgu konsularnym
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Informacja PKW:

http://referendum2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/3_Informacja__o_warunkach_udzialu_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_referendum_ogolnokrajowym__zarzadzonym_na_dzien_6_wrzesnia_2015_r

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

I. Głosowanie za granicą.

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. We zgłoszeniu podaje się:
– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer ewidencyjny PESEL,
– adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w referendum za granicą,
– adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 3 września 2015 r.
Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo
1) telefonicznie, nr tel.: +47 24110 877
2) elektronicznie, e-mailowo na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
3) pisemnie na adres: Ambasada RP w Oslo, Wydział Konsularny, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
4) ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego (w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300 , środa w godz. 1300-1700)
5) faksem, nr faksu: +47 24110878.

 

Głosowanie korespondencyjne
Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.*)
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
– oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie,
– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer ewidencyjny PESEL,
– adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do udziału w referendum,
– adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w referendum, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,
– adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet referendalny zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego u konsula.
W przypadku gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, osobie tej zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu do niej pakietu referendalnego, chyba że zwróciła ona pakiet referendalny w stanie nienaruszonym.

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
• Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

• Osoba uprawniona do udziału w referendum, która została wpisana przez konsula do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis osób uprawnionych do udziału w referendum, w którym osoba uprawniona jest ujęta. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r.
Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonego przez konsula.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

II. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Osoba uprawniona do udziału w referendum przebywająca w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
We wniosku podaje się:
– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,
– adres stałego zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w referendum lub za granicą adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum (w odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).
Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 3 września 2015 r.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.
_____________
*) Zmiana terminu wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 1134) wydanego w związku z art. 1 pkt 11 ppkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).

Bieżąca informacja o referendum ogólnokrajowym organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl . Informacje będą również aktualizowane na stronie Ambasady RP w Oslo: : www.oslo.msz.gov.pl

233 Trackbacks & Pingbacks

 1. news2
 2. 2019
 3. free bitcoin cash
 4. xzz111
 5. Ò-34 ôèëüì
 6. BEEF Ðóññêèé õèï-õîï
 7. Ìñòèòåëè 4 ìñòèòåëè 2019 ñìîòðåòü
 8. PUBG
 9. PUBG MOBILE
 10. 43ytr.icu
 11. Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ
 12. Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì
 13. Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí
 14. glyxar.ru
 15. abisko.ru
 16. 2021
 17. Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè
 18. Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ
 19. bitly.com/AzAX3
 20. 2020-2020-2020
 21. Mstiteli: Final (2019)
 22. ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì
 23. wwin-tv.com
 24. Video
 25. Watch
 26. watch online
 27. 00-tv.com
 28. 4serial.com
 29. we-b-tv.com
 30. kino-m.com
 31. m-dnc.com
 32. ðûáàëêà
 33. kino
 34. hs;br
 35. tureckie_serialy_na_russkom_jazyke
 36. tureckie_serialy
 37. serialy
 38. +1+
 39. æóêè+2+ñåðèÿ
 40. Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä
 41. âûòîïêà âîñêà
 42. ++++++
 43. HD-720
 44. guardians+of+the+galaxy+2
 45. strong woman do bong soon
 46. my id is gangnam beauty
 47. guardians of the galaxy vol 2
 48. 2020
 49. kpop+star+season+6+ep+9
 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 51. dinotube hd dinotube
 52. Watch TV Shows
 53. Kinokrad 2019 Kinokrad Hd
 54. Kinokrad
 55. filmy-kinokrad
 56. kinokrad-2019
 57. filmy-2019-kinokrad
 58. serial
 59. cerialest.ru
 60. youtube2019.ru
 61. dorama hdrezka
 62. movies hdrezka
 63. HDrezka
 64. kinosmotretonline
 65. LostFilm HD 720
 66. trustedmdstorefy.com
 67. bofilm ñåðèàë
 68. bofilm
 69. 1 seriya
 70. Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà
 71. topedstoreusa.com
 72. hqcialismht.com
 73. viagramdtrustser.com
 74. sildenafilcitrate.monster
 75. lindamedic.com
 76. rick and morty season 3
 77. See-Season-1
 78. Evil-Season-1
 79. Evil-Season-2
 80. Evil-Season-3
 81. Evil-Season-4
 82. Dollface-Season-1
 83. Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1
 84. nileriver
 85. cupooftea
 86. serial 2020
 87. Dailymotion
 88. Watch+movies+2020
 89. Netflix Original Movies
 90. serial-video-film-online
 91. tvrv.ru
 92. 1plus1serial.site
 93. #1plus1
 94. 1plus1
 95. Watch Movies Online
 96. Film
 97. Film 2020
 98. Film 2021
 99. Top 10 Best
 100. watch online TV LIVE
 101. human design
 102. dizajn cheloveka
 103. human-design-space
 104. koma 2020
 105. hischnye-pticy-hisxne-ptic
 106. The-Gentlemen
 107. led-2
 108. pod-vodoi
 109. vk 2020
 110. parazity-oskar-2020
 111. human design human design
 112. DSmlka
 113. viagra
 114. viagra online
 115. +
 116. ¯jak Son³k
 117. astrolog
 118. film-kalashnikov-watch
 119. generic cialis
 120. cialis 20mg
 121. viagra prices
 122. generic viagra fast shipping
 123. canada viagra
 124. kinoxaxru.ru
 125. pobachennya u vegas
 126. Proshanie so Stalinym
 127. strelcov 2020
 128. film t-34
 129. online pharmacy
 130. canadian pharmacy
 131. cialis
 132. sildenafil
 133. Beograd film 2020
 134. cialis generic
 135. sildenafil citrate
 136. buy viagra
 137. viagra online
 138. viagra
 139. psiholog
 140. psyhelp_on_line
 141. coronavirus
 142. PSYCHOSOCIAL
 143. rasstanovka hellinger
 144. Drug Rehab Near Me
 145. Cherekasi film 2020
 146. chloroquine aralen
 147. levitra 20mg
 148. film doktor_liza
 149. generic viagra
 150. djoker film
 151. hempworx cbd oil
 152. cbd
 153. generic viagra
 154. best price generic viagra
 155. generic ventolin
 156. where to buy ciprofloxacin
 157. generic viagra
 158. buy viagra online
 159. cialis 20mg generic
 160. gidonline-filmix.ru
 161. viagra for sale
 162. anti coronavirus drugs
 163. female viagra
 164. koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy
 165. naltrexone cost
 166. cialis professional
 167. viagra online pharmacy
 168. cialis over the counter at walmart
 169. bimatoprost ophthalmic solution careprost
 170. hydroxychloroquine price in india
 171. buy tylenol
 172. 100mg viagra how long does it last
 173. chloroquine for lupus
 174. viagra generic
 175. over the counter viagra
 176. Canadian Online Pharmacies
 177. Canadian Pharcharmy Online
 178. tadalafil generic at walgreens
 179. how long does viagra last
 180. cialis canada
 181. tadalafil cost at walmart
 182. t.me/psyhell
 183. Ïñèõîëîã îíëàéí
 184. bitly.com
 185. viagra 100mg
 186. viagra price
 187. viagra coupon
 188. cheap viagra
 189. cialis
 190. cialis coupon
 191. canadian pharmacy cialis
 192. sophia viagra hot
 193. cialis 5mg
 194. viagra without a doctor
 195. sildenafil 100mg cost at walgreens
 196. cialis dosage
 197. rlowcostmd.com
 198. cheapest 100mg viagra delivered overnight
 199. bitly
 200. generic bimatoprost ophthalmic solution
 201. how long does cialis last
 202. movies-tekstmovies-tekst
 203. Zemlyane 2005 smotret onlajn
 204. Top 10 Best Sellers Literature
 205. best time to take viagra 50mg
 206. How PhenQ Works
 207. Safety
 208. pharmacy
 209. cialis generic
 210. cheapest 100 viagra uk
 211. viagra pills
 212. buy chloroquine phosphate
 213. smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080
 214. gusmeasu.com
 215. movies-unhinged-film
 216. malenkie-zhenshhiny-2020
 217. dom 2
 218. zoom-psykholog
 219. zoom-viber-skype
 220. Vratar Galaktiki Film, 2020
 221. Vratar
 222. Cherkassy 2020
 223. chernobyl-hbo-2019-1-sezon
 224. cialis at walmart
 225. moskva-psiholog
 226. batmanapollo.ru
 227. 323
 228. 525
 229. dom2-ru
 230. Tenet Online
 231. psy psy psy psy
 232. cialistodo.com
 233. droga5.net

Comments are closed.