Obowiązki Świadka Bierzmowania

Przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania, który jest udzielany w naszej parafii w języku norweskim, należy wybrać świadka. Jego zadaniem jest «troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem». Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 893 zachęca, aby «świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego» i mówi, że funkcję świadka przy Bierzmowaniu może pełnić ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza Bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej».

Jednym z obowiązków świadka jest prowadzenie życia zgodnego z wiarą. Dlatego nie może pełnić tej funkcji osoba, która nie praktykuje wiary katolickiej, a także osoba żyjąca w związku niesakramentalnym. Dotyczy to także osób, które mieszkają wspólnie przed sakramentem małżeństwa. Ponieważ jest to świadek wiary stąd w czasie Bierzmowania powinien przyjąć Komunię Świętą. Przed Uroczystością Bierzmowania świadek powinien dostarczyć zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję. Taki dokument jest wystawiany w parafii świadka.

Sakrament bierzmowania w Bergen jest udzielany w naszej parafii raz w roku na przełomie maja/czerwca.
Dokładna data podawana jest zawsze w trakcie katechez.

Chrzest św.
Eucharystia
Pokuta i pojednanie
Namaszczenie
Kapłaństwo
Małżeństwo